कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई Wheel Chair वितरण कार्यक्रम(करुणा फाउन्डेसन)