कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाब