FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Poll

यस गाउँपालिकाको Website कस्तो लग्यो ?
Post date दस्तावेज

बोल पत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, February 23, 2021 - 11:03 PDF icon बोल पत्र आह्वानको सूचना.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(19/Chulachuli/077-78)

Thursday, February 11, 2021 - 13:21 PDF icon asaya 19 chulachuli_0001.pdf

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Thursday, February 11, 2021 - 13:20 PDF icon Notice 2077-10-26_0001.pdf

लघु उद्यम कार्याक्रमका लागि प्रशिक्षकमा समावेश हुने सम्बन्धिको सूचना

Sunday, February 7, 2021 - 13:17 PDF icon medpa_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(16/Chulachuli/077/078)

Wednesday, February 3, 2021 - 10:52 PDF icon asaya 16 2077 78_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना

Tuesday, February 2, 2021 - 14:16 PDF icon diwa bhojan cancel_0001.pdf

केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागको करारमा जनशक्ति लिने बारेको सूचना

Monday, February 1, 2021 - 11:04 PDF icon suchana_cencus.pdf

मिति २०७७-१०-१८ गते बस्ने गाउँसभा सम्बन्धि जानकारी

Friday, January 29, 2021 - 12:20 PDF icon जानकारी(गाउँसभा)_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(21 Chulachuli 077 78)

Friday, January 29, 2021 - 12:07 PDF icon aasayako suchna_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, January 28, 2021 - 13:07 PDF icon 15 Asaya_0001.pdf

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेको अवस्थामा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- चुलाचुली गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- 0
आवश्यक कागजातहरुः- *सम्झौताक लागी निवेदन पत्र *गाउँसभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण । *उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि *नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको विवरण तथा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नागरीकता प्रतिलिपि सहितको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिष। *स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ११००
आवश्यक कागजातहरुः- *व्यावसाय दर्तावालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी *पा.नं. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा) *पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति) *जग्गा लालपुर्जाको प्रतिलिपि(भाडामा बसेको भए सम्झौता पत्र) *निवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- * मृतक र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- *दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि * दुलहा र दुलाहीको पासपोर्ट साइजको फोटो २/२ प्रति
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- *बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि *स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त अस्पतालबाट जारी प्रतिवेदन *घरमा घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाणपत्र ।