FAQs Complain Problems

सूचना

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ६ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ५ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ५.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ४ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ४.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ३ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:02 PDF icon वडा ३.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. २ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:02 PDF icon वडा २.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. १ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:01 PDF icon वडा १.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 12:54 PDF icon भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामवली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मासिक दरको सूचना ७८/७९ Thursday, September 16, 2021 - 10:37
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको तेस्रो चौमासिक विवरण ७८/७९ Thursday, August 19, 2021 - 11:54 PDF icon web site upload social procetion all details.pdf