FAQs Complain Problems

चुलाचुली राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/05/2021 - 10:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७५.pdf
कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधी) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/05/2021 - 10:53 PDF icon 4 कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यबिधी) नियमावली, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/05/2021 - 10:50 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/05/2021 - 10:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली — २०७४.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचार संहिता २०७४ ७४/७५ 09/05/2021 - 08:43 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचार संहिता २०७४.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 13:26 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिका प्रहरी गठन, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७६ ७५/७६ 08/23/2021 - 13:18 PDF icon गाउँपालिका प्रहरी गठन, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधी नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 13:12 PDF icon चुलाचुलि गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्याविधि (नियमित गर्ने ऐन), २०७५.pdf
कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन र ब्यबस्थापन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 12:14 PDF icon कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन र ब्यबस्थापन ऐन २०७५.pdf
संघ संस्था दर्ता एवं सूचिकृत सम्बन्धी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 12:08 PDF icon संघ संस्था दर्ता एवं सूचिकृत सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf

Pages